Obchodní podmínky

Studio Fashion s.r.o., Pod Vodojemem 272/18, 68321, Pustiměř, IČ: 06251749, tel. číslo +420775060869

Upozornění: kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, jako např. internetové připojení, náklady na tel.hovory. Smlouva se uzavíra v českém jazyce.

I. Část

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, přiložit originální paragon nebo kopii paragonu, jestliže na originálním paragonu je rovněž zboží, které si zákazník ponechává a bankovní spojení pro zaslání částky. 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, parfemace či poškození a odeslání spolu s originálními visačkami. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas a to do 14-ti dnů od dodání zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

* V období covidového omezení a nouzového stavu v tomto případě děláme výjimku pro zásilky zaslané zpět, kdy doba vrácení zásilek je prodloužena na 21 dnů stejně tak pro odeslání plateb za vrácené zboží zákazníkem.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující v případě kazového zboží požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

II. Část

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými na e-shopu www.fashionstudio.cz a že s nimi souhlasí. Kupující je na tyto podmínky před nákupem dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a zákazník má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit. Na webových stránkách internetového obchodu www.fashionstudio.cz jsou tyto obchodní podmínky zobrazeny a je možná případná archivace ze strany kupujícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou zhotoveny v českém jazyce. Prodávající má právo tyto podmínky upravovat či doplňovat. Ale nejsou tím porušeny povinnosti a práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Objednávka se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo e-mailu s příslušnými údaji (jménem a příjmením zákazníka, fakturační, případně dodací adresou, druhem, množstvím a cenou objednávaného zboží a cenou poštovného, dle způsobu platby). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a uvedenými platebními podmínkami. V případě nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky od dopravce jsme oprávněni požadovat náhradu prokazatelných nákladů spojených s odesláním objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy je možné po předchozí domluvě s prodejcem a to buď pouze písemně e-mailem, před odesláním zboží. Pokud dojde ke stornování objednávky tímto způsobem, prodejce sdělí tuto informaci kupujícímu e-mailem. Při objednávce na www.fashionstudio.cz a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět pravdivé a správné údaje, které je povinen na svém uživatelském účtu aktualizovat při každé změně. Před odesláním objednávky prodejci má zákazník možnost zkontrolovat a případně změnit všechny údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodávající do 24 hodin kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, případně zašle podklady k platbě za zboží. Prodejce je oprávněn v závislosti na charakteru a ceně objednávky (výše ceny objednaného zboží, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Zároveň je prodejce oprávněn požádat o složení zálohy ve výši 50% z celkové částky zboží (jedná se o objednávky s větším počtem objednaného zboží, případně u dražšího zboží či zhotoveného na přání zákazníka). Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo již zboží není skladem apod. V tomto případě Vás budeme kontaktovat před potvrzením Vaší objednávky, abychom dohodli další postup.

 

Cena zboží Uvedené ceny v našem obchodě jsou konečné, včetně DPH a všech poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Pro zboží v akci nebo sleva platí do vyprodání zásob (pokud není v inzerátu uvedeno jinak).

 

Platební podmínky Zboží lze uhradit následujícími způsoby: Dobírka: platba při převzetí zboží od dopravce.

Platba bankovním převodem: zboží odesíláme po připsání platby na náš bankovní účet. Po obdržení objednávky Vám do 24 hodin zašleme na e-mail podklady k platbě ( číslo účtu, variabilní symbol a částku). Pokud platba nebude připsána na našem bankovním účtě do 5-ti dní od zaslání podkladů k platbě, je prodejce oprávněn objednávku stornovat /pokud není dohodnuto jinak / .

Vyhrazujeme si právo nezaslat na dobírku zboží zákazníkovi s negativními hodnoceními.

Rezervace neděláme.

 

Dodací podmínky
Dodací doba začíná dnem obdržení závazné objednávky. Pokud je zboží skladem, expedujeme Vaši objednávku od 1-5-ti pracovních dní od přijetí platby na účet, či po obdržení objednávky v případě výběru platby dobírkou. Protože je v naší nabídce zboží od různých dodavatelů, jsou také různé dodací doby u zboží, které není ihned skladem. Objednávky se vždy snažíme vyřídit v nejbližším možném termínu.

Dostupnost zboží je u každého zboží uvedena. Dostupnost zboží se rozumí, kdy bude zboží dostupné v obchodě a jedná se o pracovní dny. V případě, že není uvedena dostupnost, prosím dotažte se, zda-li případně, kdy bude dané zboží skladem.


REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to pouze písemně na elektronickou adresu: , uveďte: vaše jméno, datum a místo nákupu.

2. Zboží zašleta na adresu, která Vám buce sdělena po Vašem oznámením o vůli odstoupení od smlouvy (doporučujeme zboží pojistit), prosíme nezasílejte zboží na dobírku

3. Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod), nepoškozené, bez známek opotřebení. Při nesplněněí je Vaše odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vrácenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci, případně o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (zboží je poškozené, nekompletní) atd.). V případě sporu bude použita fotodokumentace prodejce.

4. Po doručení vraceného zboží obdržíte Vaše finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Vámi uvedený účet. Kupující má právo pouze na náhradu částky za zboží. Pokud zboží dorazí kupujícícímu zboží poškozené, má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojené s vrácením zboží. 
* v období covidového omezení a nouzového stavu má možnost zákazník vrátit zboží do 21 dnů od obdržení zásilky a do této doby rovněž odesíláme platby za zboží zpět, respektive Vám dorazí platba za vrácené zboží do 21 dnů od doručení Vaší zpětné zásilky k nám. 

Poštovní poukázkou platby nezasíláme.

Při vrácení zboží volte vhodný obal, aby se předešlo případné deformaci či zničení zboží při přepravě.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme. V případě, že vzniknou prodávajícímu s tímto náklady (především u dobírky), bude prodávající vůči kupujícímu požadovat úhradu nákladů účelně vynaložené v souvislosti se porušením kupní smlouvy (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu, vyskladněním, znovu naskladnění) ve výši 250 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

 

Na zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

 

Záruční doba začíná běžet od následujícího dne ode dne převzetí věci kupujícím. Kupujícímu doporučujeme zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zjistíte poškození zásilky v době doručení, je doporučujeme řešit tuto situaci s přepravcem, sepsat reklamační protokol a zásilku nepřebírat.

Pokud přeberete poškozenou zásilku, vystavíte se riziku, že pozdější reklamace na zboží poškozené při přepravě nebude uznána. Pro uplatnění reklamace nás nejprve kontaktujte emailem, nejlépe se zasláním fotografií uvedených vad.

Zboží zašlete na adresu, která Vám bude následně sdělena, doporučujeme zásilku pojistit. Prosíme nezasílejte reklamované zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Do zásilky doporučujeme z důvodu lepší dohledatelnosti přiložit objednávku nebo fakturu (může být i kopie), kterou jste obdrželi při koupi a uveďte důvod reklamace. Balíček prosím odešlete do uvedeného data, který Vám sdělíme. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

 

Povinnosti kupujícího

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Veškerá osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro odeslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a samozřejmě nejsou neposkytovány třetím osobám. Vyjímku tvoří osoby dopravujících zboží a firma, které jsou předány pohledávky vůči naší firmě za nepřevzaté dobírky) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Související právní předpisy: Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - Občanský zákoník v platném znění - Obchodní zákoník v platném znění